Seniorroning

 

Seniorroerne

I foråret 1996 startede ADR et ”senior-projekt” med tilskud fra Aalborg Kommunes 5 % pulje til nye tiltag. Godt en snes kvinder over 55 år, de fleste uden roerfaring, mødte op og fik lært at ro. Det foregik onsdag formiddag – og kun dér – som en kombination af roning og hyggeligt samvær. Håbet var naturligvis, at deltagerne efter projektperioden på to sæsoner ville vælge at melde sig ind i klubben. Ved opstarten akti­veredes også de medlemmer i samme aldersgruppe, der i forvejen var i klubben og måske var både instruk­tører og styrmænd, og disse fik på den måde fået et langt større engagement i klubben og en øget ro-aktivi­tet. Den ældste projektdeltager var 74 år, den yngste knap 55, og det varede ikke engang ét år, før de før­ste meldte sig ind i klubben, de ville ikke nøjes med at ro én gang om ugen! Stort set alle fulgte efter da de to sæsoner var gået.

Vores seniorafdeling gør nu klar til sin 21. sæson og tæl­ler p.t. godt 40 ud af roklubbens ca. 220 aktive med­lem­mer. Nye medlemmer ude fra - ”senior-kaniner” - kommer udelukkende med via klubbens almindelige instruk­tions­­forløb, der også omfat­ter indføring i klub­bens kultur, traditioner og skrevne og uskrevne regler. Naturligvis er der faldet nogen fra undervejs, men ikke særligt mange – der er kommet en hel del flere til ”inde­fra”, altså klubmed­lemmer, der er holdt op med at arbej­de og nu har tid og lyst til at mødes i dagti­mer­­ne. Man bliver ikke automatisk seniorroer, fordi man fylder 55, 60 eller 65 år eller holder op med at arbejde - dét er selvfølgelig helt frivilligt og op til ens eget initiativ. Fra det kalenderår, hvor man fylder 65 år, bliver årskontingentet nedsat med 200 kr., hvis man giver besked til klubbens medlemsadministrator.

Seniorroerne samles stadig hver ene­ste onsdag i rosæsonen til hyggeligt samvær og roning – langt eller kort, som hvert enkelt nu gerne vil. Nogle ror gerne i godt vejr en 20 km tur, de fleste ligger omkring en 13-16 km, men seks km er bestemt også respekteret. Mange senior­roere ror desuden også på andre dage efter nærmere aftale – og deltager selvføl­gelig efter tid og lyst i klubbens øvrige arrangementer.

Lige fra starten har seniorroerne haft en udbredt langtursaktivitet – med flere dagture og to-tre overnat­nings­-ture til andre steder, oftest roklubber, hvert eneste år. Der har været helt op til 30 deltagere på disse ture – og det har af og til været nødvendigt at ro i hold, fordi der ikke var både nok til rådighed! Men dét gør ikke så meget, for turene plejer også at have et vist ”kulturelt” indhold – som f.eks. en tur til Skive med roning op til ”Jenle”, herregården hvor digteren Jeppe Åkjær boede og skrev sine sange – og delvist skift af besætning på hjemturen, dvs. nogle deltagere kørte i bil den ene vej! På en del ture bliver der også roet sammen med seniorroere fra de klubber, der besøges - og dét er rigtig hyggeligt!
De senere år har senior-langtursudvalget suppleret med ugelange sommerture, først til Oslofjorden, så til Marstrand – og i 2011 til København, hvor gruppen lånte både i Hellerup Dameroklub og roede op til denne klubs sommerhus i Sletten og derfra på udflugter til både Helsing­ør/Kronborg og Humlebæk/Louisiana – og retur til Hellerup igen. En rigtig fin tur – med mange udfordringer. Øresund er stort vand! I år går turen til Sydslesvig – med roning på Ejderen fra Rendsborg til Frederikstad.

Enkelte kan ikke længere klare at ro, eller i hvert fald ikke at skifte plads i bådene, men de kommer stadig gerne og deltager i fællesskabet. Disse medlemmer har faktisk selv for nylig sat den be­grænsning, at de i rosæ­son­en kun mø­der op én gang pr. måned, og dér hygger hele flokken sig så lidt længere end de øvrige onsdage.
I vintersæsonen samles alle én gang pr. måned, oftest omkring et emne af en slags + hyg­ge­ligt samvær, enten i klubben eller ude i byen. Seniorroerne har f.eks. et lille privat U-landsprojekt i Nepal, som de er glade for at støtte og høre nyt fra – de har været på flyvestationen og se bl.a. rednings­he­likoptere og hørt om redningsaktioner, været på traveture, set Nordkraft og Utzon Centret, set billeder og hørt spændende rejseberetninger o.s.v. Disse ting planlægges af en lille tremands-gruppe, kaldet ”triumviratet” – mens tilberedning og servering af kaffe og brød går på omgang blandt alle efter et snedig vagtskema, så to-tre personer sammen møder en times tid tidligere og gør klar én eller måske to gange i løbet af sæsonen – og så også betaler udgifterne denne ene gang!

At have etableret en senior-afdeling har på alle måder været til glæde og gavn for både roklubben og for medlemmerne, der også mødes om andet, f.eks. stavgang, motion og bridge. Det har været en meget stor glæde at opleve, hvordan medlemmerne har fundet sammen og drager omsorg for hinanden, når der er brug for det, f.eks. når én har mistet sin ægtefælle, ved sygdom og i andre situationer.
Det er bestemt både fysisk og mentalt gavnligt at begynde at ro, selv i en sen alder, og for klubben har det bl.a. betydet, at ADR igennem snart mange år – som den eneste idrætsforening i byen – har haft kræfter til at del­tage i byens store julemarked, der åbner hver dag i december kl. 12.30. Seniorroerne har nemlig høj grad taget sig af de tidlige vagter, som de medlemmer der går på arbejde af gode grunde ikke kan hjælpe med, og på den måde har alle i fællesskab – ved at sælge gløgg og æbleskiver m.v. på byens rådhus - skaffet et overskud til klubbens Bådfond på op imod 700.000 kroner over årene – og endda haft det sjovt og hygge-ligt med at mødes om noget helt andet uden for rosæsonen!

Seniorafdelingen er naturligvis åben for alle de medlemmer fra klubben, der er fyldt 55 år og gerne vil og kan deltage i aktivitet om formiddagen.