Bådfond

Jvf. Bådfondens Fundats er generalforsamlingen Bådfondens øverste myndighed. I 2008 er der foretaget nogle mindre sproglige  justeringer i fundatsen.


Bådfondens styrelse udgøres p.t. af:


Lisbeth Bilde, Lene Rubæk, Jette Cloos, Lise Pedersen og Liselotte Stisager.   
 

Fundats og regelsæt for Aalborg Dame Roklubs Bådfond   
Aalborg Dame Roklubs BÅDFOND er etableret efter vedtagelse af forslag fremsat på klub­bens ge­neral­forsam­ling den 11. februar 1997.                      
Bådfonden har til formål at sikre det økonomiske grundlag for, at klubbens bådpark til enhver tid kan holdes i en god stand og af passende størrelse til det aktuelle aktivitetsniveau. Dette sikres gennem en plan for nyanskaffelser/udskiftninger af de forskellige bådtyper og i løbende samarbejde med den til enhver tid siddende bestyrelse.Bådfondens øverste myndighed er Aalborg Dame Roklubs generalforsamling.
Bådfonden administreres af en styrelse på mindst fire personer, hvoraf de to udpeges af klubbens bestyrelse. Disse to fungerer både som medlemmer af fondsstyrelsen og som bindeled til klubbens bestyrelse. Resten vælges af medlemmer på den årlige generalforsamling. Et styrelsesmedlem skal desuden have tilstrækkelig økonomisk indsigt til at kunne føre regnskabet vedrørende Bådfondens midler, evt. i samarbejde med klubbens hovedkasserer. Fondsstyrelsen arbejder løbende og målrettet på at skaffe midler til nyanskaffelser af både og ro-materiel gennem henvendelse til mulige sponsorer, fonde, legater og andre kilder til tilskud.

Fondsstyrelsen arbejder efter følgende regelsæt:              

a.         

Bådfondens styrelse har til opgave at administrere Fondens midler efter bedste skøn og at frigive midler til anskaffelse af nye både til klubben - efter indstilling fra bestyrelsen, der løbende vurderer klubbens behov formateriel.                                                                                                                                 Bådfondens styrelse kan kun disponere over Fondens midler efter aftale med klubbens bestyrelse.  

b.         

Nyanska­ffelser kan være såvel helt nyt som godt, brugt materiel, købt fra en anden klub.

c.

Bådfonden tilføres hvert år mindst fem procent af medlemmernes kontin­gentbe­taling til klubben. Beløbet overføres ved årets udgang. Det kan i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse på generalforsamlingen besluttes at overføre yderligere midler, f.eks. efter et år med et godt resultat, eller hvis der er et særligt behov, og generalforsam­lingen i øvrigt finder det muligt.                          

Herudover søges midler gennem fundraising, fonds- og legatsøgning, sponsorstøtte med klart aftalte modydelser, samt andre tilskudsmuligheder, der viser sig. Fondsstyrelsen kan tage initiativer til arrangementer, der har til formål at skaffe penge til Bådfonden. Fondsstyrelsens medlemmer organiserer/koordinerer klubmedlemmernes deltagelse i sådanne aktiviteter, eksempelvis julemarked, kocertarrangementer m.fl.             

d.         

Når der søges midler hos mulige bidragydere, søges der primært til en konkret, beskrevet båd - helt eller delvis. Dermed kan bidragydere klart se, hvad deres penge bruges til. Hvis det lykkes at skaffe overskydende midler, indgår disse i Bådfonden, hvor det dermed også bliver muligt at spare op til andre ønsker.             

e.         

Såfremt det ikke lykkes at skaffe tilstrækkeligt med penge til en given, ønsket båd inden for en fastsat tidsfrist, som er meddelt bidragyderen i forbindelse med anmodningen, skal den pågældende bidragyder tilbydes at få sit bidrag retur.             

f.          

Der aflægges særskilt regnskab for Bådfondens midler i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse på klubbens generalforsamling i februar måned.   

                                                                     --ooO§Ooo--

   
Fundats og Regelsæt er revideret i henhold til ADR 's Generalforsamling 2007, og forelagt Generalforsamlingen i 2008.