Bestyrelsesreferater 2022

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 26.oktober 2022:

Deltagere: Else Marie, Kirsten, Dorte, Vibeke, Cathrine, Lene, Alice

Afbud: Margrethe

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Der er stadig ikke afholdt møde vedr indkøb af ny bådtype

Else Marie har talt med Jørgen Nissen Skråen ang Tall Ship fortjeneste. Skråen har haft problemer med bogholderi. Der arbejdes på sagen

Kirsten sender CVR og konto nr. til Jørgen Nissen

2. valg af ordstyrer

Lene

 

3. økonomi

 

Regnskab gennemgås. Vi har fokus på udgifter til Tømrer, Materialer og km krus/sølvårer.

Vi snakker rengøring og bliver enige om at vi vil søge tilbud hos andet rengøringsselskab.

Vi diskuterer el forsyning og evt. skift til flex. Vi undersøger bindingsperiode og hvis vi kan skifte igen inden for 3 mdr. vælger vi at skifte ud

Vi vil bede Margrethe finde beskrivelsen af opgaverne og indhente tilbud

Kirsten

4. post

Invitation fra Aalborg kommune  "Temaaften om sunde fællesskaber & motivation - nutidens og fremtidens unge"

Henvendelse fra Dorthe Holdgaard ang. loppemarked. Hun opfordrer os til at reklamere på sociale medier og opslagstavlen – vi afviser da vi kun vil markedsføre ro relaterede aktiviteter.

Vores betalingsservice (som vi brugte til kontingent opkrævning) udløber og er opsagt

Ingen er interesseret i at deltage. Vi mener ikke lige at vores medlemmer er målgruppen

5. Bestyrelses rummet

hvad skal gemmes

Regnskab skal gemmes i 5 år

RoNyt gemmes.

Der bliver plads til søkort oven på skabet.

De 2 første skabe til højre tilhører kursus (Lise og Merethe)

Alice finder ud af hvornår vi kan indrette rummet . Cathrine vil gerne deltage.

Kirsten ser på regnskabsmapperne.

Kontrakten på den nye båd skal ind i mappen på hjemmesiden. Lene sender den til Vibeke.

6. Benyttelse af sauna set i forhold til elpriser

Snak om el priser og brug af sauna – vi ønsker at begrænse tidsrummet for brug af sauna – vinterbadere indkaldes til møde på søndag efter standerstrygning

 

7. Standerstrygning

 

Brunch rykkes til 11.30

Alice køber bobler, juice, sodavand

Dorte køber brød, smør og kaffemælk

EM laver ro hold

8.Indhold Nyhedsbrev

 

Tøm fryseren 6.11.

Hjemmesiden er opdateret i forhold til outrigger roere – opfordre til at medlemmer selv tjekker

Indkalde vinterbadere til møde efter standerstrygning

Tøm skabe i omklædning

 

 

 

9. Forberedelse til bestyrelses seminar - Emner

 

 

Gennemgang af udvalg – kommissorium

Evaluere kaninforløb og outriggerskole.

Gitte E inviteres med søndag morgen til evaluering af kanin forløb inkl. Dåb.

Evaluering på tiltag vi har foretaget efter medlemsmødet/visioner

Vi satser på at slutte lørdag kl 17 og søndag kl 13

Vi skal finde lokale til generalforsamling.

 

Cathrine sørger for morgen tilbud

Vi spiser frokost på ”Om bord”

 

Else Marie undersøger om vi kan få foreningshuset

 

10. Bordet rundt

 

Alice: Vi kan købe stole m blå betræk fra genbrug – har medbragt 2 stole. Der er flertal for at vi skal have møbler som passer til huset så vi afslår tilbuddet fra genbrug

Dorte: Medlemsstatus aktive 192 (her af 64 seniorer) passive 31

Kirsten: Skal nogle af vores penge bindes i længere periode. Lene: Vi skal finde ud af hvad nye bådtyper koster

Vil spørge arkitekt studerende om forslag til indretning af båd hal.

Herefter vil vi tage stilling til indkøb af både FØR VI BINDER FORMUE i længere periode.

Kirsten skal på DGI kursus om skat og andre administrative forenings opgaver.

Lene: Vi skal i gang med værkstedsarbejde – Odder skal ind 31.10.

Kirsten laver oplæg til seminar vedr. bindingsperioder

 

 

11. evt.

   

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 13. September 2022 

Deltagere: Margrethe, Lene, Kirsten, Else Marie, Cathrine, Alice 

Afbud: Vibeke, Dorte

 

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Der er endnu ikke afholdt møde ang. indkøb af nye både

Referat godkendt

Lene

2. valg af ordstyrer

 

Lene

 

3. økonomi

 

Regnskab gennemgås

Vi diskuterer indkøb af bådvogne og vi beslutter at bestille rustfri stål næsehjul.

Vi har ikke modtaget regnskab for ”Tall ship”

Vi snakker aflønning af livreddere og når frem til at vi fastholder 150kr./t

 

 

 

Else Marie rykker

4. post

 

intet

 

5. indhold Nyhedsbrev

 

Der bliver ikke gymnastik da vi ikke har instruktør eller lokale

Der arbejdes på 2 hold vandgymnastik onsdag formiddag og aften.

Julemarked bliver afholdt.

Der skal ansøges om instruktør og L-styrmandskursus i nov

Materiale kursus 5. November.

Fastnet tlf. virker men kræver tålmodighed – der kommer kortvarigt optaget tone.

 

6. Bordet rundt

 

Cathrine: foreslår at vi frem til næste møde tænker emner til bestyrelses seminar.

EM: VI afholder DFfR l-styrmandskursus 18.og 19 marts 2023

Vi vil lave en evaluering af kanin forløb på bestyrelses seminar.

Lene: vi skal overveje hvem der vil overtage materialeforvalter jobbet.

Margrethe: Er det nu, hvor konkurrencen om højvandssikring er valgt at, vi skal spørge kommunen om udvidelse.

 

Der bliver sat hylder op i bestyrelsesrummet – vi skal have lys spots i rummet.

Alice: Vi afholder lyserød lørdag 8. Oktober

 

 

 

 

 

 

Lene sørger for at holde kommunen orienteret om vores ønske

7. Evt.

 

 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 15. August 2022 :

Deltagere: Margrethe, Cathrine, Vibeke, Lene, Kirsten, Else Marie, Dorte, Alice

 

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Outrigger roning og frigivelse

outrigger udvalget deltager i dette punkt.

Hvordan får vi nye giginstruktører. Vi vil gerne have 2 nye

Forslag: Der laves opslag og interesserede melder sig skriftligt til ourtigger udvalget

Outriggerskole ligger i forlængelse af kanininstruktion og der er plads til max 12 outrigger kaniner.

Outriggerskole: i efteråret udbydes 2 aftener – kom og prøv om outrigger er noget for dig før du starter på gigskole til næste år.

Vi skal prøve at fremskaffe opdaterede liste over hvem der er frigivet til outrigger med og uden styrmandsret.

Skal man være styrmand før man starter på outriggerskole?

En diskussion om A og B ret.

Konklusion: vi arbejder videre med ”outrigger roer” og ”outrigger styrmand” . Overvejelser går på om der vil være mange der møder op til ro skolen som er roere men mangler styrmandsret – det må komme an på en prøve.

 

Hvilke bådtyper vi have fremover: der nedsættes et udvalg bestående af repræsentant fra materialeudvalg, outrigger udvalg og inrigger roer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lene indkalder til møde og Ina deltager

2. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Referat godkendt

 

3. valg af ordstyrer

 

Lene

 

4. økonomi

 

Vi mangler kun enkelt kontingent indbetalinger

Status d.d. 188 aktive og 36 passive medlemmer

Regnskab gennemgås

 

 

5. post

 

Gymnastik vi har fået tildelt tid fra kl. 16-17 og det kan vi ikke bruge.

Der er invitation ti Løvfaldstur i Randers

EM kontakter kommunen igen

6. Nyt fra husudvalget

 

Der er kommet ny trillebør, greb og vandslanger.

Ny port ud mod lystbåde havnen vil koste ca. 20.000 kr

Flagstang på huset fjernes

Bestyrelseslokalet: Britta og Nicole vil gerne indrette med reoler.

Div. bankoplader og bridge kort udbydes til afhentning eller kasseres.

Vi har fået 10 nye termokander

Gulvet i bådhallen bliver mere og mere hullet

Arbejdsdag 10.sept

 

Vi afventer

 

 

 

 

 

 

 

7. indhold til nyhedsbrev

 

Afventer lokale til gymn.

Info om svømning og vagternes pligt til påtale ved svømme og vesteprøve.

 

8. fødselsdag/kanindåb

 

Samme model som sidst – men dåb flyttes til før frokosten

 

 

Dåbsbeviser

Alice bestiller smørrebrød og kage

 

Cathrine printer

EM underskriver

9. Bordet rundt

Cathrine: Nye medlemmer fra andre klubber og tidligere medlemmer som kommer tilbage tilbydes prøvetur.

Svømmeprøve – det forlyder at nogle vagter er utrygge ved at påtale at medlemmer ikke kan tage svømmeprøve og vesteprøve.

 

Alice: Der søges ikke om veste fra Trygfonden i år – da vi ikke har behov for nye.

 

Lene: Bådvogne - har haft kontakt med Silkeborg som har 4 hjul (som vores næsehjul) på vognene - hjulene holder et år

Vi får lavet en vogn med 4 hjul.

 

Dorte: nogle medlemmer mener at de der stopper i udvalg eks julemarked bør have en påskønnelse fra klubben. Vi når frem til at det vil være uoverskueligt og det er de øvrige udvalgsmedlemmer som må sørge for at takke afgående medlemmer bl.a. ved at nævne dem i beretningen.

 

 

10. Evt

 

Barvagter – det gik godt til Tall Ships – nu spørger Skråen om vi evt kan tage vagter i Karolinelund – det må komme an på en prøve

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 29.06.2022

Deltagere: Else Marie, Lene, Margrethe, Vibeke, Cathrine, Alice

Afbud: Kirsten, Dorte

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1.Instruktør kursus Sportsroning

 

27. og 28. August i Ægir eller ADR

Der skal være min 10 deltagere – pris 1900 kr/pers

Vi prioriterer Anette D, Mette M, Vibeke B

 

2.Slæbestedet

 

Vi har mange person skader i forbindelse med at tage både op.

Vi ved at der skal lave højvandssikring i nær fremtid og derfor skal vi selvfølgelig ikke gå efter dyre løsninger.

Vi vil i første omgang få udskiftet de rådne træbjælker.

Vi vil søge info om bådvogne m 4 hjul – alle opfordres til at tage billeder fra andre klubber.

Vi vil spørge Lone T som tidligere har haft kontakt med firmaer

Vi bør jævnligt bruge højtryksrenser til rengøring af slæbestedet

Vi forsøger at lave en lille beredskabsgruppe til det

 

 

 

Margrethe

 

 

Margrethe

 

Alice tjekker om højtryksrenser fungerer

3. Tall Ship

 

Torsdag – Fredag - Lørdag 6 pers fra kl. 17-23

 

 

Lene og Alice tilmeldes brunch.

 

Alice laver opslag i aktivitetskalenderen

 

Alice tilmelder

4. Evt

 

En mexikansk pige vil gerne ro – Cathrine tager sig af hendes uddannelse.

Hun skal betale fuld kontingent.

 

En snak om outrigger roning og frigivelse

 

 

Kaninerne har ikke fået drikkedunk eller T-shirt – undersøge om de logo vi har kan sættes på drikkedunke.

 

Private langture: Medlemmer sørger selv for kaffe/the rengøringsartikler etc. – det tages ikke fra klubben

 

 

 

 

 

 

Outrigger udvalget inviteres med til næste bestyrelsesmøde

 

 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 11. maj 2022

Deltagere: Else-Marie, Kirsten, Lene, Alice, Dorte, Cathrine, Margrethe

Afbud: Vibeke

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

EM og Lene arbejder stadig med afklaring af krav til gig instruktør

Referat godkendt

 

2. valg af ordstyrer

 

Lene

 

3. økonomi

 

Regnskab gennemgås

Der er stor udgift på reparation af trailer.

 

4. ombygning huset

 

Kjærsgaard & Simonsen har giver tilbud 245.000 kr.

Vi har endnu ikke fået tilbud fra Torp.

Lige nu er der voldsom stigning på byggematerialer så vi må se om planer kan realiseres i år.

 

5. Nyt fra medlems adm. og forventningsafstemning

 

26 har endnu ikke betalt kontingent heraf er 12 passive

Vi vil lave en aften for passive medlemmer 8 juni kl. 19 og i invitationen en reminder om kontingent betaling.

Der udsendes rykker til aktive medlemmer som ikke har betalt og efter en uge spærres de i rokort.

2 gange årligt vil vi i nyhedsbrev informere om udmeldte medlemmer

27 har ikke taget svømmeprøve.

Nøglebrikker til kaniner.

Til næste sæson vil vi overveje at oprette dem i systemet fra start og de kan få nøgler til instruktions weekend

Kaninerne får opkrævning på 2. rate 1.6.

21 medlemmer har fået skabe – der er kun en på venteliste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorte vil gerne komme og fortælle kaninerne og nøgler, skabe o.lign.

6. Idrætsmøde / DM ugen

 

25. og 26. Juni er der DM i roning. Samtidig er der idrætsmøde som foregår i Fjordparken.

Der bliver meget aktivitet med både som skal i og op og forhåbentlig mange gæster på søsportsvej samt i teltet i fjordparken. Vi vil satse på at klubben kan tage nogle vagter i teltet

 

Vi skal undersøge om vi MÅ sælge sandwich og kage

 

 

Der er mulighed for at stille op til konkurrence i inrigger !2 km

Lene og EM deltog i mødet

 

 

 

 

Spørg kommunen. DFfR må kunne hjælpe med det.

 

EM laver nyhedsbrev og beder hjælpere melde sig

7. Tilbud fra Skråen om at passe bar

Se tidl. mail sendt fra EM

 

Vi tilbyde at tage en bar til Tall Ship

 

 

8. Post

 

Henvendelse fra Mona Dahms vedr. ”hop i havet” det er samme tid som DM weekend, så det er ikke muligt.

 

9. Hjemmeside /nyhedsbrev

Hvad skal vi have med?

 

Udsættes til Vibeke kan deltage

 

10. Bordet Rundt

 

Dorte: hvad er forventningen til hvor hurtigt vi besvare henvendelser.

 

 

 

 

Lene: Ferieroeren kan ikke repareres. Den gives væk.

Cathrine: spørgsmål fra Mette F er der en konto hos indkøbsfirma (gig udstyr)

Nej det er der ikke – de bestiller og faktura sendes til Kirsten

Margrethe: porten ud mod lystbådehavnen skal udskiftes.

Vi er enige om at der bør besvares i løbet af et par dage. Det kan godt være et svar om at problemet løses på et senere tidspunkt

 

 

 

 

Margrethe ser på muligheder.

Punkt til næste møde: strategi hvordan tiltrækker vi yngre medlemmer evt. nye bådtyper


 

Referat bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 4. April.

Deltagere: Else Marie, Cathrine, Kirsten, Vibeke, Dorte, Margrethe, Lene og Alice

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

herunder referat fra GF

 

 

Opfølgning bestyrelsesmøde 9.marts: Medkaninmor bliver Gitte E

Cathrine har indkøbt printer

Der arbejdes på at få afklaret krav til gig instruktører

Referatet godkendt

GF: referat gennemgås og bliver godkendt

 

 

EM og Lene

2. valg af ordstyrer

Lene

 

3. Arbejdsfordeling bestyrelses medlemmer

 

Velkommen til Vibeke

Vibeke: Vil gerne arbejde med hjemmesiden og evt. instagram

Kontakt til outrigger udvalg.

Cathrine: Kaninmor, indmeldelse af kaniner

Dorte: medlemsregistrering, skabe, nøgle

Margrethe: huset, kontakt til husudvalg og indkøbere af forbrugsvarer.

Lene: værkstedet og alt vedr. materiale, reservation af både

Alice: aktivitetskalenderen, kontakt til aktivitetsudvalg lån af klubben, års nåle, km krus/årer, klubvagtplan

Kirsten: alt vedr. økonomi

Else Marie: formand og kontakt til langtursudvalg

 

 

4. økonomi

 

Kvartals regnskab gennemgås

 

Christina har ikke fået betaling for gymnastik

 

 

 

EM kontakter hende for at få regning

5. udvidelse af 1. sal

 

 

Vi skal have indhentet 2 tilbud.

Og satse på at håndværkerne starter fra september

 

6. post

 

Der skal skiftes vandmåler.

 

 

Invitation til Sifa generalforsamling 2. maj

 

Post via Karsten AR vedr. parkering på Søsportsvej. Svar fra kommunen:

Vi kan ikke få p-licens til medlemmer da alle borgere skal have lige adgang til området. Vi kan få tidsbegrænsning forhåbentlig 4 timer. Vi ønsker at friholde dagtimerne og tidsbegrænsning resten af døgnet

 

Margrethe og Lene gør klar til det.

 

Vi deltager ikke

7. Nyhedsbrev/hjemmeside

erstatning for RoNyt

 

 

Sponsorer

 

 

 

 

Vi tænker 1000 kr.

Vibeke og EM ser på muligheder i opsætning af nyheder på siden

 

Lene spørger Freja hvad prisen er deres reklamer

8. Bordet rundt

 

EM: Løvspringstur 30.april

ADR skal stå for morgenmaden

 

Idrætsmødet 24.-26.juni: Det kommer til at foregå i fjordparken. Der bliver sat ergometre op i telte. Vi planlægger at holde åbenhus om søndagen

 

Redder ansvar – der kommer flere og flere invitationer til ture i andre klubber. Vi har redder ansvar når medlemmer har søgt langtursansøgning – ellers deltager de som privatpersoner

 

Lene:

Kraner skal afprøves på fredag kl. 7.30

 

Dorte: Udsender nye regler for nøgler

Svømmelister – de der ikke har taget svømmeprøve kontaktes og blokeres i rokort.

 

Cathrine: der er 19 kaniner tilmeldt

Ud af 48 instruktører er der 23 der har svaret.

 

Alice: Venø rundt – hvad gør vi med tilmelding

Det bliver i aktivitetskalenderen og vi sender ikke både til Struer

 

Alice finder hjælpere til det

 

 

 

 

 

 

9. evt.

intet

 

 Bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 9. Marts 2022

Deltagere: Else Marie, Lene, Margrethe, Kirsten, Dorte, Sofie, Alice.

Afbud: Cathrine

Gæster: Lotte og Mette (via Teams)

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Status Outriggerudvalget/sportsroning

Mette og Lotte deltager

 

Vi vil gerne have en liste over gig instruktører så vi kan lave en gruppe i hjemmesiden.

Vi skal have defineret hvad der kræves for at være gig instruktør.

 

 

Skal der være krav om man er styrmand for at starte på outriggerskole?

Vi vil ikke ændre reglerne (som siger at det ikke er et krav at være færdiguddannet styrmand). I hvert enkelt tilfælde vil vi vurdere. Måske er der nogle som ikke er egnede til at starte på outriggerskole

 

Sportsroning. Vi vil gerne fortsat have sportsroning og vil gerne uddanne flere instruktører. Der bliver ikke instruktørkurser før i efteråret. Anette Dahlslund, Vibeke Buus, Mette Mulvad, Lise P, Mette, Lotte vil gerne lave sportsroning i den kommende sæson og vil gerne på kursus.

 

Udvalget vil gerne have en ny en’er gig og det er et relevant ønske, men der skal skabes plads til dem. Det ser vi på til arbejdsdagen

 

 

 

Outriggerudvalget, EM og Lene får det afklaret

 

2. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Referat godkendt

 

3. valg af ordstyrer

 

Lene

 

4. økonomi

 

Intet nyt

 

5. Div. forslag til generalforsamling.

Vedtægtsændringer

ombygning

RoNyt

Vedhæftet med anførte ændringer udsendes

Forslag vedr. RoNyt og bedre udnyttelse af 1.sal

 

Valg: Sofie flytter til Sverige og genopstiller ikke

Hendes afløser som kaninmor behøver ikke at være bestyrelsesmedlem.

EM udsender Nyhedsbrev

 

 

 

Cathrine søger ny samarbejdspartner i samråd med EM

6. Post

 

intet

 

7. Standerhejsning

 

Tale

 

Bobler + kransekage

 

 

Ny flagstang til stander

EM laver tale

 

Kirsten køber kransekage

 

Sofie finder mål og EM kontakter firma.

8. Bordet rundt

 

Lene: ikke alle både bliver klar til stander hejsning.

 

9. Evt

 

Lone K vil gerne aflastes mht. indkøb af kaffe og

husholdningsmateriale

 

 

 

 

ADR og AR laver årets løvspringstur 30.april

Alice overtager indkøb af sæbe

Margrethe finder en i husudvalget som tager indkøb af kaffe/the

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 16.02.22 i Aalborg Dame Roklub: 

Deltagere: Else Marie, Kirsten, Margrethe, Cathrine, Sofie, Lene, Alice Nielsen 

Afbud: Dorthe 

Dagsorden punkt 

Konklusion 

Ansvarlig for udførelse 

Evt. tid på hvornår 

1.Godkendelse/opfølgning af referat 

 

Referat godkendt 

 

2. Valg af ordstyrer 

 

Lene 

 

3.Økonomi 

Hus renovering 

 

Regnskab og budget gennemgås 

Margrethe fortæller om mulighed for udvidelse af 1. Sal hvor der er en uudnyttet skunk. Det kan give 20 m2.Tilbud fra håndværker 110.000 kr. Der afsættes 200.000 kr. til større renoveringer, da tilbuddet ikke inkluderer VVS og maler arbejde.  

Der kan også komme udgifter til indkøb af træningsudstyr 

 

Kan der søges penge til ergometre fra bådfonden. Det kræver formentlig ændring af vedtægter. 

 

Vil det være muligt at bruge penge fra julemarked 

 

 

 

 

 

 

 

Lene undersøger 

 

 

EM og Margrethe snakker med julemarkedsudvalget 

4. Generalforsamling 

 

Obs hvornår udkommer RoNyt  

Hvis ikke bladet kommer skal der udsendes nyhedsbrev. 

Vi diskuterer muligheden for opstilling af borde. 

Alice laver tilmelding 10.2. og aftaler forplejning med Kvickly. 

5. Post 

 

Spørgsmål fra sportsroning: hvad ønsker vi i fremtiden i forhold til sportsroning. Vi ønsker at fortsætte som tidl. og vi ønsker at flere instruktører uddannes. 

 

Indkaldelse til GF i Nordjysk netværk i Struer 5. marts 

 

Nogle medlemmer har svært ved at klare vesteprøven. 

De der ikke kan tage en vesteprøve pålægges at bruge vest altid – dette pålægges ved personlig samtale. Der dispenseres ikke fra svømmeprøve. 

 

Henvendelse om lån af klub fra et passivt medlem, som ønsker at holde projektmøde vedr. højvandssikring 

EM undersøger mulighed for kursus i DFfR 

 

EM og Alice deltager 

 

 

 

EM og Lene taler med et medlem 

 

Lene tager kontakt 

6. Deltagelse i kurser – hvad er udvælgelses procedure og hvad støtter vi? 

Er egenbetaling en mulighed? 

Vi skal i hvert enkelt tilfælde vurdere ansøgninger.  

Egenbetaling er ikke en mulighed. 

 

7. Bordet rundt. 

 

 

 

Lene: en fin dag med arkitekterne som byder ind på projektet om højvandssikring. 

 

Cathrine: opfølgning på medlemsmødet er der sendt besked ud til medlemmerne? EM har skrevet i nyhedsbrev at ideer tages op i div udvalg.  

Møde med mentorer. Cathrine, Sofie og Trine laver er skriv som opsamling på mødet til alle styrmænd. Cathrine og Sofie prøver at matche årets kaniner med mentorerne. Trine vil være kontaktperson for mentorer og kaniner i forløbet. 

 

Sofie: outriggerudvalget ønsker at ændre kriterier for outriggerskole, så der er krav om at man er styrmand før start på outriggerskolen.  

Udvalget foreslår en aften hvor outriggerinstruktører står til rådighed for roere, som ønsker at prøve outriggerroning. 

 

EM: har været til idrætsmøde planlægning, pga. tidsnød hører vi om det senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.evt 

 

intet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Aalborg Dame Roklub 11. januar 2022

Deltagere: Else Marie, Kirsten, Lene, Margrethe, Dorte, Cathrine, Alice

Afbud: Sofie

Dagsorden punkt

Konklusion

Ansvarlig for udførelse

Evt. tid på hvornår

1. Godkendelse/opfølgning af referat

 

Opfølgning på referat fra 13.12.

Gitte har valgt at udtræde af aktivitetsplanlægning. Vi indkalder til et medlemsmøde i marts hvor der vælges aktivitetsudvalg og planlægger sæsonens aktiviteter.

Styrmandsuddannelse brush-up. EM har møde med Lise og Merete 12/1

Nøglebrikker. Aftale med Jacob er at vi før kaninstart får lavet brikker hos ham og at han efterfølgende får navneliste.

Referat Godkendt

 

2. valg af ordstyrer

 

Lene

 

3. Hus reparation – hvor er vi

Vi har fået 2 tilbud på reparation af fugtskader.

Vi vælger det firma som har lavet omklædningsrum.

 

Husmappe: Margrethe har fået liste fra Lise P over hvad der er lavet på huset i hendes formandsperiode denne mappe vi vil opdatere løbende.

 

 

 

Margrethe og Kirsten

4. Økonomi

 

Regnskabs/budget punkter gennemgås.

Vi har endnu ikke fået købt printer som er budgetteret.

 

Er det relevant at opretholde 100 kr. depositum for nøglebrik? nej

Vi vil også droppe krav om hængelåse og ekstra nøgler til omklædningsskabe

 

 

Cathrine køber printer

 

Dorte laver oplæg til Generalforsamling

5. Generalforsamling

 

Indlæg til årsberetning fra udvalg skal sendes til EM inden udgang af januar.

Indkaldelse til GF trykkes i Ronyt

EM finder lokale

Lisbeth har sagt ja til at være dirigent.

 

Forslag om ophør af Ronyt

Vi sender fra hver vores udvalg

 

 

 

 

EM skriver oplæg

6. Post

 

DFfR generalforsamling 12/3

 

 

 

Invitation til 8/2 foreningsmøde om idrætsmødet 23.-26. Juni

 

Parkering. Det er meget svært at finde plads – kommunen vil have tidsbegrænset Parkering vi vil ønske at det bliver 24 timer.

EM, Kirsten, Dorte og Margrethe deltager

 

 

EM og Cathrine deltager

 

EM mødes med de øvrige klubber

7. Opstart Kanin forløb

kalender

 

Foreløbig 8 tilmeldte kaniner. Der holdes planlægningsmøde i næste uge

 

8. opfølgning medlemsmøde

 

Nyhedsbrev indeholder at forslag fra mødet : sociale aktiviteter og mentor ordning vil der bliver arbejdet videre med.

 

Vi vil finde ud af hvor dybt årer holderne er gravet ned og om de kan vendes.

 

 

 

EM, Lene og Alice

9. indlæg ronyt (deadline 18. Jan)

 

Indkaldelse til GF,

Betalings service.

Funktion af det nye vindue i omklædning. – der skal også seddel på døren

 

10. Bordet rundt

 

Intet.

 

11. Blomster til begravelser

 

Klubben betaler en bårebuket – initiativet tages af ro holdet som kender afdøde.

 

12. Evt.