Langtursreglementet

§ 1 Rammer for langtursroning
1) Dette reglement er gældende for alle klubber under DFfR, og den enkelte klubs bestyrelse er overfor DFfR ansvarlig for at det overholdes.

 
2) Reglementet er at betragte som et minimumsreglement. Som supplement hertil er det enhver klubbestyrelses ansvar at udforme klubbbens eget reglement for langtursroning, indeholdende emner som: Regler for ansøgning om og bevilling af langture, brug af redningsveste, evt. skærpede svømmekrav, afgrænsning af eget ro-område, beskrivelse af hvilke bådtyper der må benyttes til langtur m.v.
 
3) Ifølge den gældende sølovgivning har enhver klubbestyrelse et rederansvar, dvs. ansvarlig for alle forhold omkring uddannelse, sikkerhed, udrustning, udstyr og vedligeholdelse af materiellet.
 
4) Såvel DFfR som klubbens eget reglement skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer.

§ 2 Definition af langture
1) Enhver tur, der går ud over det daglige roområde, er en langtur.
 
2) Det daglige roområde skal være fastlagt i klubbens reglement.
 
3) DFfR kan pålægge klubberne at ændre grænserne for det daglige roområde.

§ 3 Uddannelse og kvalifikationer
1) Enhver klub skal gennem uddannelse af sine medlemmer sikre et højt sikkerhedsniveau omkring gennemførsel af langture.
 
2) Enhver deltager i langture skal overfor klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 m uden hvil og kan træde vande.
 
3) Desuden skal enhver deltager i langture over for klubbens bestyrelse vise at være bekendt med indretning og funktion af den type godkendt redningsvest, vedkommende bruger på turen, herunder at kunne iføre sig redningsvesten i vandet såfremt vesten ikke bæres under roning. Anvendes automatisk oppustelige veste skal disse altid bæres under roning.

4) Langtursstyrmandsret kan udelukkende tildeles klubmedlemmer, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus, afholdt efter DFfR's retningslinier. Langtursstyrmandsretten tildeles af klubbens bestyrelse.
Se Klubreglement ang. retningslinjer for ansøgning til langtursstyrmandskursus.
 
§ 4 Turens afvikling
1) Den enkelte klubs bestyrelse har ansvaret for, at bådens fører har langtursstyrmandsret.
 
2) Bådens fører ere til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler, herunder sølove og øvrige sejladsregler, overholdes.
 
3) Ethvert rohold der drager på langtur uden for klubbens lokale farvand har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige regler som måtte gælde for de strækninger som passeres.
 
4) Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, der må ikke medtages passagere, og båden må ikke overbelastes.
 
5) Sejlføring er forbudt.
 
6) En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden.

7) Bådens fører har pligt til at søge land, hvis én af mandskabet ønsker det, når manøvren efter hendes skøn er forsvarlig.

8) Det er tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted, efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot én af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar.

§ 5 Materiel
1) Til langtursroning må kun benyttes robåde, som lever op til kravene beskrevet i DFfR´s typebeskrivelse af langtursbåde. Disse krav bortfalder i danske indsøer og i å-systemer.
 
2) Langtursbåde skal altid være forsynet med en redningsveste til hver person - typegodkendt af en relevant myndighed indenfor EU - samt som minimum ét øsekar. 
 
3) Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land.

§ 6 Dispensation
1) DFfR's hovedbestyrelse kan efter indstilling fra Motions-og Turudvalget dispensere fra nærværende reglement.
 
2)Dispensation i henhold til foranstående bestemmelse tager hverken ansvar fra bådens fører eller klubbens bestyrelse.

I tillæg til dette reglement gælder følgende tilføjelser for medlemmer af Aalborg Dame Roklub:
§2, stk 1, tilføjelse: Enhver rotur, der foregår på besøg hos en anden, udenbys roklub er en langtur, uanset om den foregår inden for den pågældende roklubs daglige rofarvand.

§ 3, stk 3: ADR´s svømmekrav er 500 meter. Svømmeprøven fornyes hvert år.

§3, stk 4: Langtursstyrmandsret opnås i ADR efter deltagelse i langtursstyrmandskursus samt planlægning og gennemførelse af en langtur under vejledning af en erfaren langtursstyrmand. Bestyrelsen tildeler langtursstyrmands-retten.

§ 3, stk 3, tilføjelse: Vestene skal være umiddelbart tilgængelige i båden.
 
§ 4, stk 2: "Bådens fører" kaldes i ADR "den ansvarlige langtursstyrmand". Den person, der er indskrevet som styrmand på oplysningsskemaet vedrørende den pågældende langtur, er ansvarlig for båden på hele turen, uanset hvem der styrer på et givet tidspunkt.

§ 8 Langtursfarvand
1) For ADR's vedkommende er enhver tur øst for "Hesteskoen", vest for "Isbakken" på Gjøl og nord for anløbsbroen ved mejeriet (Ryå) en langtur.
 
2) Al roning vest for Egholm mellem Nørredybet og sejlrenden er forbudt.

§ 9 ADR på langtur

1)Bådene skal være på land ved mørkets frembrud, med mindre andet er klart aftalt med klubbens bestyrelse eller langtursudvalg.
 
2) Det er forbudt at lade sig slæbe på langture.
 
3) Hvis medlemmerne under langture på grund af uvejr ikke kan nå rettidigt hjem, skal de hurtigst muligt sætte sig i telefonisk forbindelse med et medlem af bestyrelsen eller langtursudvalget.
 
4) Ændringer med hensyn til turens mål og tidspunktet for hjemkomsten skal hurtigst muligt meddeles til klubbens bestyrelse.
 
5) Ethvert hold, som går på langtur uden for de lokale farvande, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige reglementer, som måtte gælde for de strækninger, der passeres.
 
6) Ethvert medlem/mandskab, der ønsker at tage på langtur, skal ansøge bestyrelsen herom ved udfyldelse og aflevering af "Oplysningsskema vedrørende langtur", som kan fås hos bestyrelsen.
 
7) Skemaet returneres til bestyrelsen senest en uge før den planlagte langtur. Alle de på skemaet angivne retningslinier skal følges.
 
8) Ved kortere dagsture ud fra klubben kan der dog opnås tilladelse ved kontakt til et hvilket som helst medlem af bestyrelse. FORUD for turen. Turen skal fortsat ledes af en ansvarlig langtursstyr-mand og følge alle øvrige regler i nærværende reglement.
_______________