VEDTÆGTER for FORENINGEN GDR, AALBORG

1. Foreningens navn er GDR, Aalborg, og dens formål er at være bindeled mellem Aalborg
Dame Roklubs tidligere og nuværende medlemmer og derved holde interessen for roning ved
lige.

2. For at kunne optages som medlem i foreningen skal vedkommende være eller have været
medlem af ADR og være fyldt 25 år. Den til enhver tid værende formand for ADR er født
medlem af GDR.

3. Foreningens kontingent fastsættes af den årlige generalforsamling.
Medlemmer, der skylder kontingent i mere end et år, slettes og kan først genoptages i foreningen,
når det skyldige kontingent er betalt.
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

4. Foreningen ledes og dens pengemidler administreres af en bestyrelse på 5 medlemmer, der
selv konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges på den årlige
generalforsamling for 2 år ad gangen og afgår efter tur med skiftevis 2 og 3 medlemmer.

5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære genralforsamling
afholdes i løbet af 4. kvartal hvert år. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når
bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af medlemmerne indgiver
skriftlig begæring herom.
Generalforsamlingen indkaldes senest 15. oktober ved skriftlig meddelelse til alle
medlemmer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen
inden den 1. november.
Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Regnskabsåret går fra 01. oktober til 30. september.
Revision af årsregnskabet udføres af 2 revisorer, der årligt vælges på generalforsamlingen.

6. Foreningen kan opløses på en lovligt indvarslet generalforsamling, når mindst 3/4 (tre
fjerdedele) af medlemmerne er til stede og opløsningen vedtages énstemmigt. Er der ikke
fremmødt 3/4 af medlemmerne, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor
foreningens opløsning kan vedtages af 3/4 af de fremmødte.

7. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder den eventuelle formue og kassebeholdning ADR.

Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den 07. november 2023.