Klubreglement

§1 Reglementet er gældende for aktive og passive medlemmer samt gæsteroere i Aalborg Dame Roklub. Det ultimative mål er at sikre, at ingen kommer til skade i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Reglementet er tilgængeligt på klubbens hjemmeside, og det udleveres til alle nye medlemmer i forbindelse med deres indmeldelse.

Aalborg Dame Roklub har udover klubreglementet følgende reglementer: Outriggerreglement og Langtursreglement, der alle ligeledes er tilgængelige på hjemmesiden.

Vinterroning er beskrevet særskilt og betragtes som et tillæg til dette reglement.

Det påhviler ethvert frigivet medlem af klubben at gøre sig bekendt med klubbens reglementer og efterleve dem til fulde.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

§2 Bestyrelsen udsteder reglementer, og bestyrelsen har rederansvaret i forbindelse med alle roaktiviteter, og den samarbejder med aktivitetsudvalget, langtursudvalget og outriggerudvalget, samt instruktører og styrmænd om afviklingen af aktiviteterne. Informationer om udvalg og opgaver og ansvarsfordeling findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen har mandat til at pålægge et medlem at bruge redningsvest.

Klubben er en gang om året forpligtet til, at teste alle klubbens veste og føre protokol hermed.

Dette gælder også private veste, som anvendes i klubbens regi. Det er ejeren/brugeren af den private vest, der er ansvarlig for, at vesten er godkendt, testet og funktionsdygtig. Et medlem, der selv anskaffer en vest, er forpligtet til at få den registreret i klubben, så den indgår i den protokol, der føres i klubben.

Daglig roning og rofarvand

§3 Gældende fra standerhejsning til standerstrygning fra solopgang til solnedgang. Såfremt et medlem ikke inden sæsonstart har aflagt både 500 meter svømmeprøve og vesteprøve (hvis medlemmet ønsker at kunne ro uden vest i perioden fra 1. maj frem til standerstrygning jvf. generalforsamlingsbeslutning i 2023) det vil sige, at vesten skal prøves og tilpasses på land og efterfølgende iføres i bassinet, hvor man ikke kan bunde, er bestyrelsen forpligtet til at udstede roforbud. Dette kan først ophæves, når medlemmet har fremlagt bevis (underskrevet af en livredder) på, at prøverne er gennemført.

På generalforsamlingen i 2014 blev det vedtaget, at samtlige medlemmer og evt. gæsteroere skal ro med redningsvest fra sæsonstart og indtil 1. maj.

ADRs daglige rofarvand mod øst er til "Hesteskoen", mod vest til "Isbakken" (som er det østligste punkt på halvøen Gjøl) og nord om Egholm til anløb ved mejeriets anløbsplads før broen.

Alle ture uden for disse endepunkter betragtes som langture.

Det er ikke tilladt at ro rundt om Egholm.

Der skal roes med skærpet opmærksomhed, når der ros nord om Egholm, ved at ro nordøst om faskinerne samt ved at ro midt for ved å mundingen til Ryå. Nord om Egholm udlægges der hvert år afmærkninger helt op til åmundingen. Når der roes op mod Ryå skal afmærkningerne være på bagbordsside. Vær opmærksom på, at disse afmærkninger kan rive sig løs og drive mod land.

Ved Egholmsfærgen skal der ligeledes roes med skærpet opmærksomhed og holdes passende afstand ind til færgelejet – minimum 30 meter.

Når der roes Øst – skal der ligeledes roes med skærpet opmærksomhed i havnen og med god afstand til de store skibe som ligger til kaj.

Bådene skal være på land ved mørkets frembrud. Bestyrelsen skal søges, hvis der skal gives dispensation til natroning.

Den ansvarlige styrmands ansvar

§4 Styrmanden har på den enkelte rotur det overordnede ansvar for båden og besætningen. Et hold består af én ansvarlig styrmand og hhv. to eller fire roere. For det outriggede materiel gælder særlige regler – se outriggerreglementet.

Det er altid den, der er skrevet ind som styrmand, der har ansvaret for båden og for turen.

Ansvaret begynder, når der sættes hold og ender, når alt materiel er på plads, og holdet er skrevet ud af tursystemet. Alle væsentlige beslutninger på turen tages af styrmanden.

Styrmanden har samtidig ansvaret for, at:

· Roholdet skrives ind i tursystemet før hver tur og ud af tursystemet efter endt rotur.

· Bådshage, fender og øsekar forefindes i den enkelte båd.

· Roholdet benytter redningsvest frem til 1. maj.

· Opfyldning af bådhallen sker på den mest hensigtsmæssige måde.

Efter roturen skal roholdet huske følgende:

· Båden vaskes / spules og aftørres udvendigt ved hjemkomst

· Årene spules og aftørres

· Båden aftørres grundigt indvendigt, specielt omkring bundproppen

· Lugerne tages af, og skottet tørres af indvendigt

· Skinnerne tørres grundigt af

· Efter ture hvor vi har været på land eller langture skal båden endvidere vaskes indvendig. Om nødvendigt bruges der sæbe til afvaskning.

Det påhviler styrmanden at være lydhør over for det enkelte besætningsmedlems ønsker, bekymringer og begrænsninger. Styrmanden skal tjekke vejrprognoser og have det fornødne overblik over turen til at afgøre om båden skal have ekstraudstyr med, eller om turen skal udsættes eller helt aflyses.

Skulle uheldet været ude og man bliver fanget i et uvejr skal styrmanden vurdere vejrlig samt mandskabets erfaring og formåen, og så vidt muligt skal der søges land eller læ. Bliver det nødvendig at efterlade båden, skal denne sikres forsvarligt, og bestyrelsen skal hurtigst muligt informeres herom.

Derudover anbefaler bestyrelsen:

· Brug af redningsvest efter 1. maj når vandtemperaturen er lav, ved stærk strøm og andet vejrlig der taler for det.

· At der medbringes opladet mobiltelefon i vandtæt indpakning.

Håndtering af materiel:

§5 Al håndtering af materiel både til vands og til lands skal ske med stor varsomhed under hensyntagen til vind-, vand- og strømforhold:

· Bådene skal løftes af og på bådvognen (ikke skubbes) – vær særligt opmærksom ved lavvande.

· Fangliner er kun til fastgørelse af båden og må ikke bruges som trækketov.

· Roret skal påsættes efter, båden er sat i vandet og aftages inden båden tages på land.

· Båden skal altid holdes fri af slingersen.

· Uanset hvor der lægges til skal dette foregå under største hensyntagen til båden, og der skal tages højde for sten, faskiner / pæle eller andre ting der kan gøre skade på materiellet.

· Årerne skal placeres med buen opad, når de ligger på slingersen, og når der lægges til efter en rotur.

Skader

§6 Opstår der en skade på en båd, er det styrmandens ansvar straks efter hjemkomsten, så vidt muligt, at udbedre skaden. Kan dette ikke lade sig gøre, skal bådmoderen kontaktes.

Det er altid den ansvarlige styrmand, der er ansvarlig for materiellet overfor klubben. Spærring af både ved skade skal ske efter aftale med formanden for materieludvalget eller bestyrelsen.
Medlemmer, der bevisligt handler groft uagtsomt, kan straffes med disciplinære tiltag så som udelukkelse fra aktiviteter eller klubben efter bestyrelsens skøn.

Uddannelse

§7
Korttursstyrmandsret: 
Tildeles af bestyrelsen – efter medlemmet har deltaget i og bestået klubbens styrmandskursus: tidligst i anden sæson og efter mindst 250 km's roning.

Klubtræner:
Deltagelse i klubtræner A og klubtræner B kan ske efter en vis roerfaring og rorutine samt efter bestyrelsens skøn.

Langtursstyrmandsret:
For at opnå langtursstyrmandsret skal DFfR´s langtursstyrmandskursus bestås, og efterfølgende skal medlemmet planlægge og gennemføre en langtur under vejledning af en erfaren langtursstyrmand, der udpeges af langtursudvalget. Bestyrelsen tildeler langtursstyrmandsretten.

For at komme i betragtning til at blive langtursstyrmand, skal der leveres en motiveret ansøgning til ADR bestyrelsen. På baggrund af de herunder nævnte retningslinjer prioriterer bestyrelsen i samråd med langtursudvalget, hvem der kan tilbydes en plads på DFfR´s langtursstyrmandskursus det pågældende år. Antallet, der tilbydes langtursstyrmandskursus, vil også være afhængig af roklubbens aktuelle behov for nye styrmænd.

Retningslinjer (i ikke prioriteret rækkefølge), der lægges til grund for udpegning af kursusdeltagere til langtursstyrmandskursus:

  1. Medlemmet skal ansøge inden medlemmets fyldte 70 år.
  2. Instruktørbaggrund prioriteres højt.
  3. Flere års roerfaring med deltagelse i langture I forskellige farvand, herunder flerdagsture med overnatning.
  4. Være i stand til at tage lederskab og bevare overblikket og styring i pressede situationer på vandet.
  5. Have vist engagement i, og er indstillet på, at bidrage til klubbens øvrige aktiviteter.
  6. Er indstillet på at deltage i/arrangere langture i klubregi, når langtursretten er opnået

Til ansøgere:
Der skal inden sæsonafslutning leveres en motiveret ansøgning til bestyrelsen i henhold til de ovennævnte retningslinjer. Hertil anvendes skemaet ”Ansøgning til langturs-styrmandskursus” (Link til ansøgningsskema)

Tag evt. kontakt til langtursudvalget eller bestyrelsen ved spørgsmål ang. ansøgning.

Gæster

§8 Gæsteroere fra andre roklubber kan deltage i klubbens roning efter aftale med bestyrelsen, gæsteroere fra Aalborg Roklub og Ægir er fritaget for denne regel. Gæsteroere kan ikke være den ansvarlige styrmand i klubbens både, medmindre der er tale om leje af både i forbindelse med langtur. Roere der gæster Aalborg Dame Roklub over en længere periode, skal betale kontingent for perioden.

Bestyrelsen kan give tilladelse til at tage en ikke erfaren person med på en prøvetur, når følgende betingelser er opfyldt: – der skal være min. én erfaren instruktør med i båden, personen skal i robassin inden turen, skal kunne svømme 500 meter og skal instrueres i korrekt brug af redningsvest samt bære denne under hele roturen.

Gæsteroere, som benytter Aalborg Dame Roklubs både, er forpligtede til at sætte sig ind i alle relevante og gældende reglementer og overholde disse.

Passagerer må aldrig medtages i bådene.

Passive medlemmer

§9 Passive medlemmer har lov til at få én rotur om året sammen med en rutineret styrmand og rutinerede roere. Bestyrelsen skal have besked, inden roturen påbegyndes. Det passive medlem skal kunne svømme 500 meter og bære redningsvest under hele roturen.

Derudover får passive medlemmer tilsendt klubblad.

Ønsker et passivt medlem at overgå til aktivt medlemskab i den kommende sæson, skal vedkommende aflægge svømmeprøve inden sæsonstart.

Adgang til klubhuset

§10 Nøglebrik til klubhusets hoveddør kan, mod depositum udleveres til aktive medlemmer. Nøglebrikken skal tilbageleveres senest 14 dage efter udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab. Alle medlemmer er forpligtede til og ansvarlige for at holde hoveddøren, døren til værkstedet (denne dør er en branddør og skal derfor altid holdes lukket) og døren til bådpladsen, samt samtlige vinduer låst og lukkede, når klubben forlades for at ro eller gå hjem.

Leje af skab

§11 Medlemmer kan leje et skab til opbevaring af rotøj m.m. For dette betales et mindre beløb pr. år. Medlemmer der ønsker et skab, bliver skrevet på venteliste, og skabene tildeles efter først til mølle princippet.

Medlemmer må ikke efterlade tøj og lignende – bortset fra håndklæder, der anvendes regelmæssigt – i klubbens omklædningsrum.
Alle værdigenstande bør under roturen opbevares i et aflåst skab.
Klubben hæfter ikke for medlemmernes ejendele, uanset at de er opbevaret under lås.

Ved udmeldelse eller overgang til passivt medlemskab frafalder lejeretten til skabet og nøglen skal tilbageleveres senest 14 dage efter udmeldelse.

Udlån af klubhus

§12 Klubhuset udlånes til egne medlemmer, til afholdelse af egne runde fødselsdage eller andre mærkedage. Fra det fyldt 70 år, kan det udlånes til halvrunde fødselsdage.

Lokalet udlånes i begrænset omfang med hensynstagen til klubbens øvrige arrangementer og kan tidligst reserveres et halvt år i forvejen.

Vi gør opmærksom på, at køkkenet ikke er godkendt som industrikøkken. Hvis du er i tvivl – læs reglerne på http://www.foedevarestyrelsen.dk/

Overtrædelse af klubreglementet

§13 Overtrædelse af klubreglement kan straffes med disciplinære tiltag efter bestyrelsens skøn.

Reglementet er vedtaget på bestyrelsesseminar 19. november 2017.

Revideret reglement er vedtaget på bestyrelsesseminar 18. november 2018.