Outriggerreglement

Definition: Klubbens bådpark indeholder to typer af outriggede både, gigbåde og scullerbåde. Ansvaret for begge bådtyper hører under klubbens outriggerudvalg.

Outriggerreglement for Aalborg Dame Roklub:

Ansvar

Ansvaret for instruktionen og roningen i alle outriggere samt materialet er uddelegeret til klubbens outriggerudvalg.

Gig rettigheder

 

 

 

Fra og med sæson 2023 er antal gigrettigheder ændret fra 2 til 3 muligheder for at blive frigivet i gigbådene.

Der kan opnås en gigret som Gigroer (uden styrmandsret), Gigret A eller Gigret B - alle i 2, 3 og 4 gig:

Gigroer (uden styrmandsret)

- Her frigives roeren til at ro gig, men uden styrmandsret.

Det kan f.eks. være en roer, der ikke er uddannet styrmand, eller som er i gang med styrmandsuddannelsen. Man får lært teknikken til at ro gig, og man skal altid have en med gigret A eller B med som styrmand.

Rettighed A:

- Her frigives roeren til at ro i båd med siddende styrmand på styrmandssædet og gives ret til at ro i 3 og 4 gig.

Rettighed B:

- Her frigives roeren til både at ro i båd med siddende styrmand på styrmandsædet samt som roende styrmand på 1. plads. Det vil sige i 2,3 og 4 gig.

 

Rettighed 1´er gig:

Her frigives roeren til at ro 1´er gig. Det kræver erfaring med gigret B

Type

Scullere: 

Singlesculler (1x) og Doublesculler (2x)

Sculler Rettighed

Scullerret:

Her frigives roeren med scullerret. Det kræver erfaring med gigret i 1´er gig. 

Sikkerhed

Indtil 1. maj er det påkrævet at bære redningsvest under roning i alle klubbens både. Herefter er det valgfrit.

Roperiode

Rutinerede og frigivne gigroere må ro i bådene fra standerhejsning til standerstrygning.

1´er gig og scullere må først benyttes efter 1. maj.

Roretning

Frem til 1. maj må roning i gigbåde kun finde sted mod vest.

Fra 1. maj må der roes mod øst i 2´er, 3´er og 4´er gig. 

Vi opfordrer til at roning foregår på Nørresundby siden og at evt. pladsbytte foregår på lavere vand af hensyn til sikkerhed.  

Daglig roning

Et medlem skal være frigivet og have enten rettighed A eller B, hvis medlemmet skal have ansvaret for at styre båden.

Alle roere i bådene skal have gigret medmindre man er under instruktion, og der er en instruktør i båden.

Af hensyn til materialet skrøbelighed må gigbådende kun tillægges til en flydende bro/slingers.

Det er vigtigt at vurdere om vejr, strøm og vindforhold tillader roning i disse bådtyper.

Langtur

Det er må ikke foretages langture i klubbens gigbåde. Der kan være undtagelser i henhold til DFfRs langtursreglement §5.

Roning foretages inden for det daglige rofarvand.

Instruktion

Instruktion foregår via gig roskole, med efterfølgende instruktion og træning med fast instruktør.

Et medlem som er frigivet i klubbens inriggerbåde kan påbegynde instruktion i gigbåde.

Et medlem kan først påbegynde instruktionen i 1 gig, når medlemmet er blevet frigivet med rettighed B.

Et medlem skal altid instrueres i håndteringen af materiellet.

Et medlem som aldrig har roet med to årer, kan ikke påbegynde instruktion før 1. maj.

Instruktøren skal have viden om og kendskab til bådtypen, dvs. instruktionen skal foretages af en rutineret outrigger instruktør med en færdiggjort instruktøruddannelse og kendskab til roning i gig både. Dette gør sig også gældende for 1 gig og sculler.

Rettighed Gigroer (uden styrmandsret): Udgangspunkt for instruktionen er, at man kun er roer, og hverken siddende eller roende styrmand. 

Rettighed A: Udgangspunkt for instruktionen er, at det sker med siddende styrmand på styrmandssædet.

Rettighed B: Udgangspunkt for instruktionen er, at det sker både med siddende styrmand på styrmandssædet og roende styrmand på 1. plads

Under instruktionsforløbet i 1 gig og i sculler kan man få tilladelse af outriggerudvalget til at følges med andre både, indtil man opnår outriggerret i 1 gig og sculler.

Frigivelse (outriggerret)

Et medlem kan frigives, når instruktionen er afsluttet og roeren har korttursstyrmandsret*.

*En undtagelse er frigivelse som Gig-roer uden styrmandsret, hvor det ikke er et krav, at man har korttursstyrmandsret for at blive frigivet.

Rettighed som Gig-roer, Gigret A og Gigret B, 1´er gig og i sculler kan kun tildeles af outriggerudvalget. 

Alle rettigheder opnås på baggrund af en vurdering af medlemmets materialehåndtering samt ro-rutine i bådtypen.

Håndtering af materialet

Da bådene materialemæssigt er af forholdsvis skrøbeligt karakter, skal man løbende sikre sig, at materialet er spændt efter og i orden, samt være særligt opmærksom ved tillægning ved slingers.

Opgavefordeling vedr. vedligeholdelse og klargøring af materialet

Til – og afrigning:

  • Alle gigbåde med undtagelse af 1 gig skal være tilrigget inden standerhejsningen
  • 1´er gig og scullere tilrigges senest 1. maj
  • Bådene afrigges efter standerstrygningen
  • Det forventes, at de medlemmer som benytter outriggermaterialet hjælper ved til- og afrigningen

Skadeanmeldelse

Skal ske til outriggerudvalget samt noteres i skadesbogen for outriggermateriel.