Generalforsamling 2021

Referat af
Generalforsamling i Aalborg Dame Roklub torsdag den 17. august 2021 på Kafé Fairr

Den fuldstændige dagsorden kan findes i Ronyt nr. 1 og 3, 2021.

 1. Valg af dirigent og referent
  Else-Marie Madsen bød velkommen til sin første generalforsamling som formand og håbede at alt ville komme til at gå godt, selv om hun var en smule nervøs! Omkring 75 medlemmer var mødt frem, og formanden foreslog på bestyrelsens vegne Lis Rom Andersen som dirigent. Lis blev valgt med akklamation, takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen jo var udsat fra marts måned og dermed
  ikke i overensstemmelse med klubbens vedtægter, men til gengæld nu mulig at afholde uden Corona-restriktioner, og at denne udsættelse var sket i samråd med DFfR. Som referent blev Lise P udpeget.

 2. Beretning fra bestyrelsen om året 2020 – evt. mundtligt suppleret.
  Den skriftlige beretning fra Ronyt 1, genoptrykt i Ronyt 3, 2021, var forudsat læst af alle, og som supplement hertil nævnte Else-Marie, at
  Corona naturligt nok havde fyldt allermest i 2020. Mange nye restriktioner, forbud, påbud og henstillinger var blevet introduceret og implementeret i dagliglivet i roklubben, heldigvis med en erfaren formand ved roret i begyn- delsen. Det var ikke alt, der var lige forståeligt, men vi havde rettet ind.
  I november måned afholdtes det årlige bestyrelsesseminar, hvor der blandt andet blev sat fokus på, hvilke visioner, bestyrelsen har for vores klub. Disse skulle have været delt med medlemmerne på generalforsamlingen i marts.
  I ADR såvel som på landsplan er gennemsnitsalderen stigende, og bestyrelsen vil derfor gerne kunne tiltrække flere fra den yngre målgruppe – uden at gå på kompromis med det værdifulde i at have medlemmer der
  ønsker at være med i foreningslivet.
  Bestyrelsens overvejelser efter seminaret kom til at handle om:

  - Åbent hus-arrangementer, deltagelse i ”Idrætsmødet”, arrangementer ved studiestart og mere af samme art.
  - En ny hjemmeside, aktivering af den officielle Facebook side og ikke mindst Instagram, da det er de unges platform.
  - Et spændende kaninforløb, der introducerer til hele viften med sportsroning og outriggere.
  - Fastholdelse – hvordan gør vi bedst? Dét skal der arbejdes på at videreudvikle. Det skal være interessant at være i klubben, når hverdagen melder sig. Der vil ikke være noget ved at få nye medlemmer, bruge tid, engagement og ressourcer, for så at miste de nye igen.

  ”Medlemsinvolvering” var det ord, der blev gentaget flest gange i den sammenhæng. Alle bestyrelsens visioner og gode ideer er jo intet værd, hvis der ikke er opbakning til dem, og derfor har bestyrelsen intentioner om at lave flere åbne workshops/fora for diskussioner, hvor vi i samlet flok kan arbejde videre med udviklingen af roklubben. Det var formandens håb, at nogle af de mørke vinteraftener kunne bruge til dette formål.

  Der var også blevet sat fokus på vigereglerne på vandet, da der har været et par episoder, hvor medlemmer fra en naboklub ikke mente, at vi altid har styr på, hvor vi skal placere os.
  Her mere end halvvejs igennem sæsonen mente formanden, at der kun har været en enkelt episode, hvor det var relevant at tale om, hvem der ikke kendte sin plads …

  Else-Marie rundende af med at konkludere, at det har været et rigtig lærerigt år, og hun udtrykte en kæmpestor tak til bestyrelsen og til alle medlemmer for den måde, hun var blevet taget imod på. Tak til dem, der har givet sig tid til enten at skrive eller kontakte på anden vis for at stille spørgsmål, komme med kritik eller med opmuntring. Det er vigtigt, at såvel tilfredshed som utilfredshed adresseres til rette modtager, og at vi har en klub med plads til forskellighed.
  Herefter var der åbent for spørgsmål og kommentarer?


Et medlem spurgte ind til, hvad der menes med vigeregler? Det korte svar er: Gå altid højre om hinanden, helt som på landevejen. I praksis svare det til, at når vi er for udad.- gående fra klubben vestpå, så holder vi os (set fra styrmandssædet) lidt længere ude, feks. uden for indsejlingsbøjerne til de forskellige havne, mens vi, når vi er for hjemadgående til klubben, holder os tættere ind mod kysten. (andre siger: bagbords side mod bagbords side – rød mod rød!)

 

Herefter godkendtes bestyrelsens beretning med applaus.

3.
Regnskab og budget
Kasserer Lisbeth Bilde omdelte en trykt version af regnskabet og gennemgik hovedtrækkene, hvorefter det var muligt at stille uddybende spørgsmål:

- Et spørgsmål til en meget stor portopost fik svaret, at dette skyldtes, at det havde været nødvendigt, dengang klubben var nedlukket, at udsende Ronyt med posten til alle, på samme måde som det ellers kun gøres til passive medlemmer samt annoncører.
- Et spørgsmål om, hvorfor vi har flere konti i Nordjysk Bank forklarede Lisbeth, men fortalte i øvrigt at dette var i gang med at blive ændret nu, hvor banken opkræver gebyr for hver enkelt konto.
- Et spørgsmål om en stor stigning i renteudgifter forklaredes med, at vi er en virksomhed (har et CVR-nummer) og derfor betaler negative renter af det fulde indestående. Der er fuld gang i arbejdet med at minimere netop dette, men Lisbeth ønskede den kommende kasserer med i dette.

Herefter godkendtes også regnskabet med applaus.

 

Lisbeth gennemgik så det budget, vi allerede er i fuld gang med at forbruge og forklarede, på spørgsmål herom, at udgifter til gymnastikinstruktør, livreddere mv. er medtaget under ”skattefrie godtgørelser”.
- Et andet spørgsmål gik på, hvad ”Motionsroning” dækker? Det er årer, krus, gravering af pokaler samt udgifter til arrangementer som sikkerhedsdag, ”Kend dit rofarvand” og lignende.
Budgettet er til orientering, ikke til godkendelse. Et nyt medlem fandt, at såvel regnskab som budget var meget fint og overskueligt opstillet.

 

Og så var der pause – med kaffe, æblekage m.v. samt masser af god snak, indtil vi igen blev ”kaldt til orden”!

 

4. Indkomne forslag – var der ikke nogle af!

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret for det kommende år, hvilket hilstes med klapsalve.

6. Bådfonden
Der har ikke været den store aktivitet i Bådfondens økonomi i 2020, hvor der jo ikke blev gennemført julemarked, men der er indkøbt tre nye bådvogne samt nogle årer, og sammen med gebyrer og minusrenteudgifter udviser Bådfondens resultat et underskud på kr. 8.283.
Heldigvis balancerer status med en god, solid formue – så der skal nok blive råd til den næste nye bådanskaffelse.
Samtidig er vi blevet forsikret fra Aalborg Kommune om, at julemarked 2021 bliver til noget!

7. Valg til bestyrelsen
Valg til kasserer: Lisbeth Bilde har været kasserer i otte år og kunne ikke genvælges. Bestyrelsen foreslog Kirsten Toft Petersen til posten, og der var ikke andre forslag, så Kirsten valgtes med akklamation.
Øvrige valg til bestyrelsen: Lone T. Larsen kunne ikke genvælges efter otte år, Alice Nielsen, Lene Rubæk og Cathrine Balle Christensen var ligeledes på valg og var alle villige til genvalg.
Fra salen blev Dorte Hansen foreslået – og da der ikke var andre forslag blev de fire alle genvalgt/valgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Mette Mulvad og Jannie Munch samt suppleant Annette D. Dahlslund blev alle genvalgt uden modkandidater.

9. Eventuelt
Redningsveste og nyt rotøj: Korte orienteringer om, at disse ting nu kan købes/bestilles hhv. hos Lone Thrysøe og i roklubben, hvor alt tøj netop er blevet ophængt på 1. sal. Samtidig er der bagest i opholdsstuen et lille udsalg af det gamle rotøj til særdeles beskedne penge!

Ronyt: Bestyrelsen har drøftet, i hvilken form og antal robladet skal udkomme fremover, og dette bad formanden alle tænke over, således at det kan blive afklaret i forbindelse med den
næste ordinære generalforsamling i marts måned 2022.

”Lyserød Lørdag” – brystkræftkampagnen - finder sted lørdag den 9. oktober. ADR er med igen, og alle opfordredes til at bakke op og melde sig til at deltage i forskellige forberedelser, samt til at være de første, der ror fra solopgang. Resten af dagen vil det bare være ”hop on – hop off” hele vejen igennem – og der kan bl.a. gættes på, HVOR mange KM vi kan nå at ro før solnedgang!

”Hop i havet” er en event søndag den 29. august, som ADR står bagved her i Aalborg sammen med Danmarks Naturfredningsforening – Mona Dahms efterlyste folk, der ville stå for aktiviteten, da hun selv var forhindret.

Limfjordskrydser: Erna gjorde opmærksom på, at denne store svømme-event på tværs af fjorden mellem broerne finder sted lørdag den 21. august.

Det nye Langturspas fra DFfRs langtursudvalg blev præsenteret af Lise P – og en del eksemplarer blev uddelt til langtursinteresserede.

Herefter var der uddeling af pokaler: Kaninpokalen gik i 2020 til Dorthe Svenstrup for 320 km, mens pokalen for en helt særlig indsats blev tildelt Lene Rubæk for alt arbejdet omkring højvandssikring – og meget andet. Den gyldne bundprop tildeltes i år Erna Grønlund Carlsen for en meget fin isætning af alle bundpropper – desværre bare ikke i den båd, hendes rohold skulle ud at ro i, men den der stod ved siden af!
Til slut oplæstes den meget lange liste over alle de mange, der i 2020 roede sig til KM-årer sølvårer og -krus for mere end 1.000 (500) km. Krus og årer er allerede udleveret til alle.

Else Mortensen roste Tine Herreborgs indlæg i Ronyt om sikkerhedsdagen og opfordrede alle til at deltage i denne dag!

Og som det allersidste fremsattes af flere et ønske om, at koden til nøgleboksen på bådpladsen blev gjort mere enkel at huske! KAN det være enklere end klubbens stiftelsesår??


Aftenen sluttede med tak til dirigenten – og fri snak ved bordene over den sidste kaffe!


Således opfattet og nedskrevet!
Aalborg den 11. september 2021

Lise P