Generalforsamling 2022

Generalforsamling i Aalborg Dame Roklub:

Deltagere: 72 medlemmer

Dato: 15. marts 2022

Dagsorden punkt

Konklusion

 

1. valg af dirigent og referent

 

Dirigent: Gitte V

Referent: Alice

 

2. Beretning fra bestyrelsen om året 2021

 

Else Marie aflægger beretning

Spørgsmål: Ved vi hvornår slingers bliver lagt ud – nej det ved vi ikke, men den kommer op før standerhejsning

 

3. Regnskab og budget

 

Kirsten gennemgår regnskab og budget

Kommentar til budget fra Gitte H – der kommer ekstra udgift til trailer fordi el kabel er ødelagt.

Regnskab blev godkendt

Budget tages til efterretning

 

 

4. Indkomne forslag

 

Udvidelse af stuen på 1. sal:

Margrethe motiverer forslaget – stuen udvides med 20 m2, vinduer i gavlen giver mere lys i rummet. Der kan blive plads til 6 ergometre. Der kan evt- laves skillevæg.

Lene R: udvidelse af klub er sat på stand-by af kommunen de næste 2 år hvor der arbejdes med plan for højvandssikring. Så dette forslag giver mulighed for et større rum i den eksisterende bygning.

 

Der debatteres om hvorvidt der er behov for ergometre og om 6 vil være nok.

Nogle mener det vil ødelægge rummet

Der foreslås øget samarbejdet med AR om at benytte deres træningsfaciliteter samt spørgsmål om Ægirs rum. Vi har tidligere forespurgt om benyttelse af Ægirs motionsrum og fået afslag

Der er ønske om at kunne motionere i egen klub

Forslag om at udvide rummet og leje ergometre og afprøve om det fungerer før vi køber.

Der spørges til om udvidelse af rummet nu vil være spild af penge hvis vi på sigt får tilladelse til at udvide huset mod vest

Margrethe svarer Nej det der kan gøres nu vil ikke ødelægge muligheder for senere udbygning.

Lene R: vi ved ikke om mulighed for udvidelse af huset er afklaret om 2 eller 5 år måske mere – det er helt uafklaret. Der bliver ikke givet nogen tilladelse til nogle klubber før arkitekt konkurrencen er afsluttet – derefter skal projekt i udbud.

 

Debatten slutter med opfordring om at vi deler forslaget i 

1. Udvidelse af stuen 

2. Indretning af rummet.

Hvis det besluttes at udvide stuen nedsættes en arbejdsgruppe som finder ud af hvordan rummet kan bruges.

 

 

Afstemning: 66 ja, 5 nej 0 blanke – en undlod at stemme

 

Afskaffelse af RoNyt: Else Marie motiverer forslaget med at mange blade ikke afhentes og at redaktøren altid skal rykke for stof.

Vi vil tilbyde 2 aftener om året hvor passive medlemmer kan komme om høre om hvad der foregår i klubben.

Debat:

Forslag om at lave et årsskrift

Ønske om at der informeres om hvornår bladet er udkommet så det kan hentes i klubben.

Redaktøren efterlyser opdateret liste over aktive medlemmer Ikke alle er på FaceBook og det skal ikke være et krav for at være med i kommunikation. Deadline bør ikke komme som en overraskelse og indlæg bør komme spontant.

Andre påpeger at det ikke skal være en pålagt opgave at skrive til bladet.

Nyt medlem synes det har være dejligt at læse bladet. Men beretninger kunne lige så godt være på mail/nyhedsbreve.

Fortællinger fra langture skal have en mere fremtrædende plads på hjemmesiden og være mere informative til andre som ønsker at lave en tur.

 

Det kan give forvirring med mange informations kilder. Det er vigtigt at kunne finde tilbage til informationen og bestyrelsen pålægges at udarbejde en kommunikations strategi.

Bestyrelsen understreger at ingen kan forpligtes udover deres evner. Der efterlyses medlemmer med interesse og evner til at arbejde med indhold og struktur på klubbens hjemmeside.

Hvordan vil vi håndtere sponsorer? –  E M svarer; vi forsøgte at invitere sponsorer til en aften om hvad de ønsker  - der kom en.

Der er sponsor reklamer på hjemmesiden og sponsorerne vil blive kontaktet omkring betaling for denne digitale annoncering

 

Afstemning: der er stort flertal for at RoNyt nedlægges i papirform.

 

Vedtægtsændringer:

Nogle kan ikke tage vesteprøve og derfor ønsker vi at ændre vedtægter til at nogle medlemmer pålægges at ro med vest altid.

Vi vil nødigt ekskludere medlemmer som ikke kan tage vesteprøve

 

Diskussion om hvem der tager ansvar for at denne regel overholdes.

Der er ønske om at der laves markering i rokort på de som skal ro med vest.

Der argumenteres mod at det skal markeres – det må være den enkeltes ansvar.

Diskussion om hvilken vest man skal anvende til vesteprøve.

 

Vedtægterne læses op og de foreslåede ændringer forsøges godkendt ved håndsoprækning. Det fungerer ikke det bliver alt for uklart – forslaget frafaldes

Bestyrelsen vil gennemarbejde dokumentet og fremlægge ved næste generalforsamling hvor vi får teksten op på skærm.

 

 

5. Fastlæggelse af kontingent

 

Kontingent uændret

 

6. Bådfonden regnskab

 

Regnskab gennemgås

 

7. Valg af formand

 

På valg: Else Marie Madsen

Else Marie genvælges

 

8. Valg til bestyrelsen

 

På valg: Margrethe Sørensen (villig til genvalg)

Sofie Mølgaard (genopstiller ikke)

Margrethe Sørensen og Vibeke Flytkjær vælges – (ingen andre kandidater)

 

9. Valg af to revisorer og revisor suppleant

 

Matte Mulvad og Jannie Munch suppleant Annette Dahlslund

Alle 3 genvælges

 

10. Eventuelt

 

Uddeling af pokaler og årsnåle 2021

GDR pokalen for ekstra ordinær indsats for klubben gives til Karen Kofod for hendes indsats som instruktør til vand aerobic i Østre Alle og gymnastik

Kanin pokalen gives til Anne Ringgreen for 656 km

 

Dorte A. Informerer om veste status:

Alle klubbens veste er tjekket – der mangler en del private veste – listerne ligger derfor stadig på 1. Sal – sørg for at få jeres veste tjekket.

 

Lise: der er tilbud fra Kbh roklub om at deltage i tur til sognefjorden – der er 4 ledige pladser.